För yrkesverksamma

Här finns information om samtalsmottagningen samt aktuellt och användbart material för dig som är yrkesverksam.

Samtalsmottagningen

Möter du som yrkesverksam unga killar mellan 15-25 som använt eller använder sig av våld? Då får du gärna kontakta oss eller be killen kontakta oss. Vi vet att tröskeln för att söka stöd kan upplevas som hög för många killar. Vi ringer gärna upp från oss.

Killar om våld

I den här rapporten ger vi en anonymiserad inblick i de berättelser om våld som vi får höra i Killfrågors stödchatt, både från våldsutsatta och våldsutövande killar.

MÄN:s processutbildningar inom våldsprevention

I denna rapport presenterar vi MÄN:s nya processutbildningar. Målet med utbildningarna är att hjälpa kommuner och regioner att gå från projekt och punktinsatser till långsiktigt hållbara utvecklingsprocesser. I utbildningarna bygger vi vidare på vår långa erfarenhet av att stötta systematiskt, våldsförebyggande arbete i främst kommuner och implementering av våldspreventiva program.

Mannen Myten – en fältstudie i manlighet

I det treåriga Arvsfondsprojektet Mannen Myten har MÄN undersökt hur olika maktordningar kan samspela, hur män kan vara både förtryckta och förtryckare, och hur vi med hjälp av intersektionella perspektiv tillsammans kan förändra oss själva, varandra och världen till en bättre plats. I samband med projekts avslut i september 2020 släpps rapporten ”Mannen Myten – en fältstudie i manlighet”. I rapporten presenteras projektets utgångspunkter, metoder och de viktigaste slutsatser som gjorts under projektets gång.

Ett steg på vägen

I rapporten Ett steg på vägen har vi undersökt kommunernas förebyggande arbete mot mäns våld och pandemins påverkan på arbetet. 2014 gjorde Unizon en kartläggning över kommunernas våldspreventiva arbete. Sedan dess har det förebyggande arbetet utvecklats och Sveriges nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor har antagits av regeringen. Hur har kommunernas våldsförebyggande arbete utvecklats sedan 2014? Hur har arbetet mot mäns våld påverkats av pandemin?

Att arbeta våldsförebyggande med skolan som nav

Arbetet med En kommun fri från våld är en del av projektet Livscykeln som finansieras av EU:s Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020. I Livscykeln arbetar vi med långsiktigt våldsförebyggande arbete genom hela livet, bland annat i form av våldsförebyggande insatser i grund- och gymnasieskolan och genom att engagera pappor för ett jämställt föräldraskap. Vi bygger vidare på tidigare erfarenheter av att stötta systematiskt, våldsförebyggande arbete i främst kommuner och implementering av våldspreventiva program. Genom åren har vi arbetat med ett antal kommuner och stadsdelar över hela landet, och har därför samlat på oss goda erfarenheter och exempel på hur arbetet kan läggas upp och utvecklas. I den här inspirationsskriften presenterar vi några av de lärdomar vi har gjort under projektets gång tillsammans med våra samarbetspartners. Vi tittar särskilt på hur skolan har varit ett viktigt nav i det våldförebyggande arbetet, och hur insatser har utvecklats utifrån lokala förutsättningar. Vår förhoppning är att denna skrift ska bidra till ett ökat intresse för våldsförebyggande arbete ur ett livscykelperspektiv.