Gorut ja návli

Leango dábálaš oaidnit? Manin lea botnjut? Movt galgá dovdot? Maid galggan gohčodit dan? Leat oallugat mis geat dovdat ahte leat eahpesihkkarat ja imaštallat áššiid gorudeamet birra. Go don šattat ja ollet rávásmanahkái, de rievdá gorut ja dat sáhttá leat imaš. Soaittát šaddat jallajohtilit fáhkkestaga dahje sáhtát dovdat it šatta obanassiige, sáhtát oažžut guolggaid gorudii mat eai leat ovdal leamašan das dahje du jietna sáhttá rievdat. Maid jurddašat? Chattas sáhtát ságastit minguin buot das mii lea čadnon gorudii. Sáhttá leat vuogas ságastit daid áššiid. Mii oažžut ollu jearaldagaid goruda ja návlli birra. Chattas leat áibbas namaheapme ja mii lea dás du doarjume.

Návli

Buot návllit leat sierralágánat. Sáhttet leat unnit, stuorrát, iešguđetlágán ivnniin ja hájain ja sáhttet iešguđet ládje garrat go dus ceaggana dat. Dábáleamos jearaldagat maid oažžut chattas leat návlli hámi birra, dahje galgágo gohčodit dan cihppan, návlin vai penisan. Ieš mearridat. Oallugat mis leat vuorjašuvvon go návli lea botnjut dahje go bálloburssat eai leat dássedat. Goasii buot návllit leat botnjut ja bálloburssat maiddái. Jus balat juoga lea vearrut, de sáhtát mannat nuoraid dearvvašvuođavuostáiváldimii, dakkárat leat goasii juohke gávpogis miehtá riikka. Sáhtát maiddái chattet namaheamet minguin, mii guldalit du baluid ja doarjut du.

Dábálaš jearaldagat goruda birra

Dá leat muhtin dábálaš jearaldaga maid oažžut goruda ja návlli birra.

Oallugiin mis leat áigodagat go leat váttis oažžut návlli garrat. Dat sáhttá leat čadnon ollu áššiide, gorutlaš ja psyhkalaš. Sáhttá ovdamearkka dihte dáhpáhuvvat jus dovddat it oro doarvái buorre dahje orut ferteme leat muhtin sierra ládje iežat seksaguimmiin. Muhtimat mis dovdet ahte sáhttet garrat duššo go gehččet porra. Dat sáhttá čadnon dasa ahte leat geahččan menddo ollu porra ja hárjánan himuid oažžut dihto áššiin dahje it leat hárjánan fantiseret ja garrat iešalddát. Jus dát orrot oahpes áššit, de sáhttá leat vuogas ságastit soapmásiin ja smiehttat galggatgo geahččet unnit porra. Sáhttá leat buorre diehtit ahte goruda doaimmat stivrejuvvojit min jurdagiiguin. Jus leat jieris, dovddat vuordámušaid dahje balu, de gorut álkit sáhttá dahkat juste nuppe ládje go áigot. Veahkeha ságastit soapmásin jurdagiiddát birra.

Oallugiin mis leat jurdagat návlli sturrodagas maŋŋilgo leat porra geahččan. Leat hutkojuvvon njuolggadusat ahte dat galgá leat oaidnit dego porras. Dievddut porras leat dávjá hui deahkkát, sis sáhttá návli leat garas hui guhká ja dat lea stuorát go gaskamearálaš návli. Filbmejuvvo dakkár guovllus mii dahká ahte navdit návlli stuorábun go lea. Ii leat imaš jáhkkit ahte leat eahpedábálaš jus buohtastahtát iežat dainna maid oainnát porras! Buot návllit leat sierralágánat. Sáhttet leat unnit, stuorrát, iešguđetge ivnnis ja hájas, ja sáhttet iešguđet ládje garrat go ceakkaga.

Du návli garra go dus loktanit himut. Don it dárbbaš ballat ahte dat vahágahttá soapmása anašettiin jus leahpe várrogasat goappat guimmiineatte ja dárkkisteahppi ahte háliideahppi seamma áššiid. Jus galgabeahtti anašit ja nubbi ii leat njuoskkas iige leat atnán láktadanvuoidasa, de sáhttá bávččagit ja galgabeahtti heaitit dakkaviđe. Ale hohpohala, ale bargga menddo garrasit dahje roahtá go it leat vissis leago buorre dutnje dahje dasa geainna galggat anašit. Njávkkadeapmi, buorresteamit ja cummástallan sáhttet leat buorit vuogit himuid loktet fárrolaga.

Jus ii leat nu duhtavaš hámiinis

Mii leat birastuvvon hutkojuvvon njuolggadusain das makkár iežamet ja earáid gorut “galgá” leat dahje oaiviliin mii lea čáppat ja ropmi. Oallugat mis buohtastahttit iežamet iežá seammaahkásaččaiguin. Manin leat mus nu ollu guolggat gorudis? Manin mus eai leat guolggat gorudis? Manin lean mun nu seaggi go earát eai leat?
Jus dovddat ahte it heive oktavuhtii dahje it leat oaidnit vissis ládje, de soaittát heahpanaddat, dus sáhttá leat váivi dahje soaittát atnit iežat ja gorudat heittohin. Duohtavuohta lea ahte buohkat leat sierralágánat oaidnit ja buot hutkojuvvon njuolggadusat hámi ja goruda birra dahket ahte veadjit hejot. Leatgo gullan ahte buohkat liikojit bártniid geain leat dievva deahkit ja stuora návli? Leago soames dadjan olbmot geain lea vissis ivdni liikkis leat čábbábut go olbmot geain lea eará ivdni liikkis? It leat akto jus dát orrot oahpes áššit. Dát eai doala deaivása. Buot reklámat, sosiála mediat ja porra hutket njuolggadusaid dasa makkárat mii “galgat leat oaidnit” ja movt galgat doaibmat. Ii leat imaš jus veadjá hejot hutkojuvvon njuolggadusaid geažil. Sáhttá leat vuogas ságastit soapmásiin daid birra. Minguin sáhtát chattet namaheamet, mii guldalit du jurdagiid hámi birra ja doarjut.

Rávásmanahki

Oaččut eanet guolggaid, dehkiid ja du vuolledábit sturrot ja dain rievdá hápmi. Oallugat mis dovdat eanet dovdduid ja jurddašit ođđa jurdagiid. Du miellalahki sáhttá mohkkasaddagoahtit, soaittát hárbmat johtileappo. Soaittát dovdat dus lea váivi. Gorudat rievdá. Soaittát eanet beroštišgoahtit seksas ja dovdat ahte dus leat himut. Buot dát ja ollu iežá vel sáhttá dáhpáhuvvat go ollet rávásmanahkái. Sáhttá orrot lossat ja sáhttá leat váttis diehtit mas dat boahtá. Lea buorre ságastit soapmásiin earáin vai buot jurdagiid ja dovdduid šaddá álkibut ipmirdit. Rávásmanahki álgá iešguđet agis iešguđetge olbmos, ii leat mihkkege mii leaš riekta dahje boastut.
Orrogo mihkkege dás oahpis dutnje? Movt dovdo? Sáhtát namaheamet chattet minguin jus dus leat jearaldagat rávásmanagi birra.

Váivves jurdagat goruda birra

Ollu vai unnán guolggat gorudis, oanehaš, guhkki, váfi vai seaggi? Makkár hápmi galggašii gorudis duođas leat? Bárdnin soaittát leat veaháš jieris go jurddašat makkár hápmi du gorudis lea ja maid iežát sáhttet jurddašit das. Dat ii leat imaš. Oallugiin mis leat jurdagat goruda birra. Jáhkkimis vuorjašuvvá du ustit eanet iežas gorudiinnis go maid oaivvilda du goruda birra! Reklámain, sosiála mediain ja porras leat ollu bártnit hui ovttalágánat hámis. Sii leat dávjá deahkkát, sis lea dihto allodat, dihto liikeivdni ja dihto mađe guolggat. Muhto mii leat buohkain sierralágán hápmi albma ilmmis. Ii ovttasge leat juste seamma hápmi go dus. Minguin sáhtát chattet áibbas namaheamet gorutjurdagiid birra. Mii guldalit du vaikko makkár jurdagat dus leat.